Trắc địa trong thi công hạ tầng kỹ thuật

Trắc địa trong thi công hạ tầng kỹ thuật phải khảo sát xây dựng là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, hiện trạng công trình để lập các giải pháp đúng đắn về kỹ thuật và hợp lý nhất về kinh tế khi thiết kế, xây dựng công trình.

I. Khảo sát xây dựng

(TCVN 4419 - 1987, Điều 46 - Luật XD và Thông tư 06/2006/TT-BXD)

1. Khảo sát xây dựng là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, hiện trạng công trình để lập các giải pháp đúng đắn về kỹ thuật và hợp lý nhất về kinh tế khi thiết kế, xây dựng công trình.
2. Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thuỷ văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng.
3. Khảo sát xây dựng chỉ được tiến hành theo nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt.
4. Khảo sát địa kỹ thuật là một phần của công tác khảo sát xây dựng thực hiện nhằm đánh giá điều kiện địa chất công trình, dự báo sự biến đổi và ảnh hưởng của chúng đối với công trình xây dựng trong quá trình xây dựng và sử dụng công trình.
5. Điều kiện địa chất công trình bao gồm đặc điểm địa hình, địa mạo; cấu trúc địa chất; đặc điểm kiến tạo; đặc điểm địa chất thuỷ văn; đặc điểm khí tượng - thuỷ văn; thành phần thạch học; các tính chất cơ lý của đất.
 

II. Yêu cầu đối với khảo sát xây dựng

(Điều 47 - Luật XD)

1. Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thiết kế;
2. Bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế;
3. Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;
4. Đối với khảo sát địa chất công trình, ngoài các yêu cầu tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này còn phải xác định độ xâm thực, mức độ dao động của mực nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp phòng.
5. Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.
 

III. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng

(Điều 6 - NĐ209)

1. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do tổ chức tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát xây dựng lập và được chủ đầu tư phê duyệt.
2. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc khảo sát, từng bước thiết kế, bao gồm các nội dung sau đây:

a) Mục đích khảo sát;

b) Phạm vi khảo sát;

c) Phương pháp khảo sát;

d) Khối lượng các loại công tác khảo sát dự kiến;

đ) Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng;

e) Thời gian thực hiện khảo sát.
 

IV. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

(Điều 7 - NĐ209)

1. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng lập và được chủ đầu tư phê duyệt.
2. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt; 

b) Tuân thủ các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.
 

V. Nội dung công tác khảo sát địa chất công trình

(TCVN 4419 - 1987)

1. Thu thập, phân tích và tổng hợp những tài liệu và số liệu về điều kiện thiên nhiên của vùng, địa điểm xây dựng, kể cả những tài liệu, số liệu đã nghiên cứu, thăm dò và khảo sát trước đây ở vùng, địa điểm đó.
2. Giải đoán ảnh chụp hàng không;
3. Khảo sát khái quát địa chất công trình ở hiện trường;
4. Đo vẽ địa chất công trình;
5. Khảo sát địa vật lý;
6. Khoan, xuyên, đào thăm dò;
7. Lấy mẫu đất, đá, nước để thí nghiệm trong phòng;
8. Xác định tính chất cơ lý của đất đá bằng thí nghiệm hiện trường;
9. Phân tích thành phần, tính chất cơ lý của đất đá và thành phần hóa học của nước ở trong phòng thí nghiệm;
10. Công tác thí nghiệm thấm;
11. Quan trắc lâu dài;
12. Chỉnh lý tài liệu, lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình.
 
VI. Nội dung công tác khảo sát địa chất thủy văn

(TCVN 4419 - 1987)

1. Thu thập, phân tích và tổng hợp những số liệu đã có về điều kiện địa chất thuỷ văn tại vùng, địa điểm xây dựng;
2. Khảo sát khái quát hiện trường;
3. Khoan, đào, thăm dò địa chất thuỷ văn;
4. Xác định các thông số tính toán cần thiết cho thiết kế.
5. Chỉnh lý tài liệu, lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất thuỷ văn công trình.
 

VII. Nội dung công tác khảo sát hiện trạng công trình

(TCVN 4419 - 1987)

1. Khảo sát khái quát toàn bộ công trình;
2. Đo vẽ các thông số hình học của công trình;
3. Thu thập, phân tích và tổng hợp những số liệu đã có về thiết kế, thi công và vật liệu xây dựng công trình;
4. Thực hiện các công tác về kiểm tra chất lượng hiện trạng vật liệu xây dựng và cấu kiện công trình; 
5. Chỉnh lí tài liệu, lập báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng công trình.

Các tin liên quan

Bàn giao tọa độ mốc của nền nhà, nhà xưởng
Bàn giao tọa độ mốc của nền nhà, nhà xưởng
Công tác thi công nền và móng cần theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn hiện hành, các quy định của Qui phạm này và đồ án thiết kế kỹ thuật về bàn giao tọa độ mốc của nền nhà, nhà xưởng.
Đo đạc trắc địa công trình xây dựng
Đo đạc trắc địa công trình xây dựng
Đo đạc trắc địa công trình xây dựng trình tự công tác bố trí công trình...
Đo đạc trắc địa ( Trắc đạc )
Đo đạc trắc địa ( Trắc đạc )
Ngành khoa học trắc đạc (hay còn gọi là trắc địa) ngày càng phát triển và thu hút những thế hệ người học tập, nghiên cứu, làm việc trong ngành ngày càng lớn. Công việc của ngành trắc địa không đơn giản chỉ là khảo sát đo đạc vàthiết lập bản đồ mà nó còn bao gồm nhiều phân ngành công việc khác. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn với bạn đọc về ngành trắc địa để bạn đọc hiểu hơn về trắc địa.

Bình luận